Polityka prywatności

Szanujemy Twoje prawa i działamy w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Każdy klient naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych takich, jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Wojkiewicz prowadząca działalność gospodarczą VOYK Anna Wojkiewicz KonopneKuracje.pl, ul. Międzynarodowa 54, lok. 26, 03-922 Warszawa, miejsce wykonywania działalności: ul. Tytusa Chałubińskiego 9, lok. 3, 02-004 Warszawa. Z Administratorami danych osobowych można skontaktować się pod nr tel.: 606 507 347, adres e-mail: kontakt@konpnekuracje.pl;

● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1) wykonania umowy - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest wykonanie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania umowy.

2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z Panią/Panem – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie numeru telefonu, adresu e mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości skontaktowania się w sytuacjach tego wymagających.

3) przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

4) dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych., przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny);

5) marketingowych – tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na realizację usług świadczonych przez Administratora i ich jakość. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymywania przez Panią/Pana informacji handlowych.

● Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

● Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego; w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych najpóźniej do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody;

● Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, marketingowych, prawnych, księgowych, kurierskich i pocztowych;

● Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

● Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.